Често задавани въпроси

  1. Какво са специални образователни потребности - СОП?
  2. Какво означава интегрирано обучение?
  3. Какво да направим, ако разберем, че детето ни има СОП?
  4. Какво значи оценяване на СОП?
  5. Какво следва след оценяването?
  6. В кои нормативни актове е определено интегрирането на деца и ученици със СОП?
  7. Кои са институциите в страната, ангажирани с интегрирането на деца със СОП? 

1. Какво са специални образователни потребности - СОП?
Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието и науката. СОП могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради:
• Сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух);
• Физически увреждания;
• Умствена изостаналост;
• Езикови-говорни нарушения;
• Специфични обучителни трудности;
• Емоционални или поведенчески;
• Нарушения на общуването и комуникацията;
• Хронични заболявания, които водят до СОП;
• Множество увреждания

2. Какво означава интегрирано обучение?
Интегрирано обучение на деца със СОП е такова обучение, при което детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда. Това се осигурява чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално-битови условия, индивидуалните образователни програми, екипи от специалисти, специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала.

3. Какво да направим, ако разберем, че детето ни има СОП?
Когато установите, че Вашето дете изпитва различни трудности в обучението си, трябва да осигурите необходимата подкрепа и съдейства, като следвате стъпките:
Къде ?
• При личния лекар;
• При педиатър;
• При психолог;
• При друг специалист;

Екип за комплексно педагогическо оценяване
ЕКПО е формиран в РИО в съответната област.
ЕКПО се състои от различни специалисти: психолог,специален педагог, логопед, учител от общообразователно училище, социален работник и др.
ЕКПО извършва първична оценка на общото развитие на детето или ученика, въз основа на която препоръчва видът и формата на обучение, видът на ресурсното осигоряване и подпомагане на училището, които са подходящи за обучението на детето.

4. Какво значи оценяване на СОП?
Преценката на най-добрите възможности на Вашето дете да участва пълноценно и по най-достъпен начин в процеса на овладяване и прилагане на знания и умения.
За оценяването са необходими следните документи:
• Молба до началника на РИО от родител
• Медицински документи, издадени от съответните лекари специалисти, с приложени резултати от проведените медицински консултации и изследвания
• Психолого-педагогическа характеристика на ученика.
• Други документи
• Творчески работи на детето, писмени работи, рисунки и др.
• Удостоверение за раждане
• Ученическа лична карта
• Удостоверение за завършен етап на образование.
• Лична амбулаторна карта

5. Какво следва след оценяването?
След оценяването и насочването към учебните заведения. С тях започва работа екип от специалисти, който извършва наблюдение и оценка на динамиката в развитието им и изготвя индивидуална образователна програма за тяхното обучение

6. В кои нормативни актове е определено интегрирането на деца и ученици със СОП
• Закон за народната просвета
• Правилник за прилагане на Закона за народната просвета
• Закон за интеграция на хората с увреждания и правилника за прилагането му

7. Кои са институциите в страната, ангажирани с интегрирането на деца със СОП?
• МОН
• РИО в съответната област
• Детските градини и училищата в съответната област
• Ресурсен център

 

[ горе ]

Информация

Започва нов проект