За проекта

Продължителност: 24 месеца.

Териториален обхват: Област Разград: общини Разград, Кубрат, Завет, Исперих, Самуил, Лозница и Цар Калоян

В седем общини над 500 деца, техните родители, 70 учители, 35 специалисти и 65 координатори ще участват в дейности за подобряване методите на работа в Област Разград - въвеждане на методология за по-успешното интегриране на децата със СОП в цялостния учебен процес. Ще бъдат проведени обучения, обмяна на опит, разработване, отпечатване и въвеждане в употреба на нови дидактически материали и пособия за работа с деца със СОП.

Проектът подобрява интеграцията на децата със специални образователни потребности чрез развитие на интегрираното и включващото обучение. Планирана е целенасочена работа с четирите целеви групи: децата и учениците със СОП, техните родители, учителите и специалистите с педагогически функции, ангажирани в процеса на интеграция.
Проектът предлага за първи път в Област Разград ефективни дейности за активизиране на подкрепящата среда за деца и ученици със СОП. Ще бъдат разработени програми за обучение и за професионална подготовка на учители и специалисти за работа с деца и ученици със СОП.

 

Информация

Започва нов проект