Цели

Обща цел: Подпомагане на образователния процес на децата и учениците в 39 училища и 15 детски градини със специални образователни потребности (СОП) от Област Разград, чрез развитие на интегрираното и включващото обучение.

Специфична цели:

  1. Да се подобри подкрепящата среда за децата и учениците със специални образователни потребности от Област Разград;
  2. Да се разработят програми за обучение и за професионална подготовка на учители и специалисти за работа с деца и ученици със СОП от Област Разград;
  3. Да се променят обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и включващото обучение в Област Разград;

В седем общини над 500 деца, техните родители, 70 учители, 35 специалисти и 65 координатори ще участват в дейности за подобряване методите на работа в Област Разград - въвеждане на методология за по-успешното интегриране на децата със СОП в цялостния учебен процес. Ще бъдат проведени обучения, обмяна на опит, разработване, отпечатване и въвеждане в употреба на нови дидактически материали и пособия за работа с деца със СОП.

Информация

Започва нов проект