Очаквани резултати

 • Обучени са 70 учители и специалисти с педагогически функции- придобили са умения за оценяване на образователните потребности и за работа с деца и ученици със СОП.
 • Обучени са 65 координатори - придобили са специфични умения за координация на екипи/малки групи от специалисти и координация на индивидуални програми.
 • Над 500 деца със СОП са включени в различни дейности по проекта;
 • Създаден е Ресурсен кабинет и Стая на усмивките в СОУ „Христо Ботев" град Разград.
 • Издаден е Наръчник с тираж 1000 броя за учители и специалисти, които работят с деца със СОП.
 • Издадено е Помагало в тираж 500 броя за обучението на деца и ученици със СОП - насочено да подпомогне работата по обучение и интегрирано образование, както и разбирането на учители, специалисти и родители.
 • Над 210 човека са участвали в създаването на Помагало за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.
 • Над 500 деца, ученици, родители и учители са участвали в 7 информационни дни.
 • Над 1000 човека са посетили пътуващата изложба.
 • Създадена е адекватна подкрепяща среда за децата и учениците със специални образователни потребности от Област Разград;
 • Осигурени са подходящи условия за подобряване на работата с децата и учениците със СОП и улесняване работата на учителите и специалистите от РЦ.
 • Разработени са програми за обучение и за допълнителна подготовка на учители и специалисти за работа с деца и ученици със СОП от Област Разград;
 • Увеличена е толерантността към децата със СОП - училищата и детските градини са по-достъпни за децата и учениците с тези потребности.
 • Създадените отношения на доверие, сътрудничество и екипна работа между родители, учители и специалисти от Ресурсния център в Разград.
 • Променени са обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и включващото обучение в Област Разград;
 • Закупената техника, апаратура, оборудване и материали подпомагат положително дейността на учителите и специалистите, като допълват и надграждат постигнатото до момента.

Информация

Започва нов проект