Партньори

/Галерия/СОУ/SDC12202.jpgСредно общообразователно училище „Христо Ботев" гр. Разград


Училището се помещава в сграда - имот общинска собственост. То е открито през 1879г., като сградата е построена една година по-рано. Учебното заведение представлява голям образователен комплекс от няколко съединени сгради, строени през различни периоди. От 2007г. е открито отново Спортно училище, което се помещава в част от сградата и заема 10 класни стаи. В училищната сграда са обособени 31 класни стаи, в които се обучават ученици от 1 до 12 клас. За целите на обучението се използват и 6 кабинета (кабинет по физика, кабинет по химия, 3 компютърни кабинета, езиков кабинет), ателиета по живопис, скулптура и приложни изкуства. Учениците имат възможност да използват 3 физкултурни салона и 2 спортни площадки. Тържествата на училището и важни събития се провеждат в специално оборудвана актова зала с капацитет 300 места. В училището функционира библиотека с фонд от 15000 тома. В училището се обучават 659 ученика в 31 паралелки (от 1 до 12 клас) от трите основни етнически групи: българи, турци и роми. В училището се обучават деца от четири села Побит камък, Недоклан, Благоево, Гецово, където са закрити местните училища. Със заповед на министъра на министъра на образованието и науката от 2008г. СОУ „Христо Ботев" е определено за средищно училище , което приема деца от закрити училища. През 1994г. училището е преобразувано в средно образователно със заповед на просветния министър. Всеки учител разполага с преносим компютър, който използва за целите на обучението и извънкласната работа с учениците. Осигурена е интернет връзка за ученици и учители, както и размножителна техника. Обучението на учениците протича с помощта на мултимедийна техника.Училището разполага 15 мултимедийни проектори. В двора на училището има създадена Английска градина, която се поддържа от учениците. Училището е започнало работа за адаптация на деца с увреждания в учебния процес. Преди три години по проект на Министерството на образованието и науката е изградена рампа за хора с увреждания на източния вход на сградата. По същият проект е ремонтирана и адаптирана тоалетна за деца с увреждания на първия етаж. Настоящият проект ще надгради и допълни нашите усилия в тази насока. Устойчив резултат с голямо и трайно въздействие е създаването на Ресурсен кабинет и Стая на усмивките в училището. Ресурсният кабинет е специално оборудвана стая за специализирано обучение на децата със СОП. Стаята на усмивките е обособено пространство за индивидуална работа и игротека с различни кътове. Ръководството на училището полага грижи всеки ученик в неравностойно положение да има равен достъп до образование. Амбицията на училищното ръководство и на педагогическия екип е училището да стане базово за обучение на деца със специални образователни потребности и интегрирано обучение. Училището ще разработва, прилага и разпространява методики и добри практики за работа с деца със СОП. В момента се обучават три деца със СОП, като нашите проучвания показват, че след две години децата ще бъдат четири пъти повече. Затова е важно да започне системна работа за обучение и преквалификация на персонала за прилагане на интегрираното обучение и създаване на подходяща подкрепяща среда.

Информация

Започва нов проект