Организация

Сдружение „Младежки форум 2001 - Разград" е доставчик на социални услуги, регистриран в Агенцията за социално подпомагане към МТСП и лиценз от ДАЗД. Младежки форум 2001 има дългогодишен опит в реализирането на проекти, свързани със социалната рехабилитация и интеграция на хора с увреждания и млади правонарушители.
Младежки форум 2001 за първи път в област Разград създаде местен модел за социално въздействие и превенция на децата в риск в края на 90-те години на миналия век. www.yf2001.org.
"Младежки форум 2001" осъществява проекти за млади правонарушители: www.kids-rz.hit.bg; организира застъпническа кампания за хората с увреждания; популяризира европейските ценности: www.eu-4as.hit.bg; дава нови възможности за младите хора от етническите малцинства.
Сдружението администрира център за млади правонарушители от 2004 година. Организацията има разработен местен инструментариум за работа с млади правонарушители - с всички необходими документи, методики, правилници и инструменти за наблюдение и оценка. Младежки форум 2001 разполага с широка мрежа от специалисти, които са работили по наши проекти - двама психолози, седем социални работника, десет педагози, логопед, дефектолог, физиотерапевт и други.
Сдружението е реализирало над 30 проекти и дейности, насочени към младежките проблеми в областта, с общ бюджет над 400 000 лева, финансирани от български и международни донори. За повече информация: www.yf2001.org .
Имаме установени работни контакти с всички институции, които имат отношение към проблема - съд, полиция, прокуратура, инспекторат към МОМН, училища, НПО, социални служби и Община Разград. Медиите в областта познават много добре нашата работа и редовно публикуват обективна информация за дейности и резултати по наши проекти. Най-важното обаче е доверието на обществеността. За повече от 10 години работа сдружението е включило в свои дейности над 2000 младежи и техните семейства и е извоювало позиция на една от най-познатите и уважавани НПО в областта.
Социалната работа и подкрепата на уязвими групи е важна част от дейността на Младежки форум 2001. От създаването си преди повече от 10 години организацията приоритетно работи за социализацията на децата в риск, млади правонарушители и хора с увреждания. С над 10 осъществени проекта в социалната област организацията натрупа сериозен опит и капацитет на социален доставчик.
Важен акцент в дейността е специалното внимание към подобряване положението на хората с увреждания в района. В тази връзка бяха осъществени няколко важни инициативи. Например през 2006г. осъществихме проект за хората с уврежданията в град Разград. В резултат на създадената Гражданска комисия за хората с увреждания Общински съвет - Разград прие Програма за равни възможности 2006-2009г.
Младежки Форум 2001 познава добре проблемите на младите хора от различните етнически малцинства, притежава сериозен опит за работа с деца в риск и уязвими групи, както и има опит в организиране на застъпнически кампании. Организацията има изградена широка мрежа от доброволци и външни консултанти и е лицензиран доставчик на социални услуги.
Младежки Форум 2001 е регистриран като доставчик на социални услуги в Агенцията за социално подпомагане през 2003., пререгистрация с Удостоверение № 307-04/08.10.2009г.-„Център за социална рехабилитация и интеграция за деца", Удостоверение №307-01/08.10.2009г.-„Социален асистент за възрастни хора", Удостоверение № 307-02-„Личен асистент за възрастни хора". Удостоверение № 307-03-„Домашен помощник за възрастни хора", Удостоверение № 307-05-„Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора".
На 9 март 2004г. сдружение "Младежки Форум 2001 - Разград" получи Лицензия за предоставяне на услугата Дневен център за млади правонарушители, издадена от Държавната агенция за закрила на детето към Министерски съвет. През пролетта на 2009г. лицензът беше подновен под № 0413 от 11.05.2009г. за социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция на деца".
Младежки форум 2001 е учредител на Асоциацията на младежките организации в Разград през 2001г. Организацията е член на Центъра на НПО в Разград от 2004г. Учредител на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България (юни 2007г.). Член на Националната мрежа на Европейската мрежа против расизма, ENAR (2007г.) и Национална мрежа на Фондация Ана Линд (2009г.). От 2010г. Сдружението е активен член на Националната мрежа за децата. През лятото на 2006г. се присъедини към Гражданската коалиция за устойчиво използване на фондовете на ЕС в България.
Организацията ползва в град Цар Калоян цял етаж в източното крило от детската градина с обща площ от 160 кв.м. Имотът се състои от 2 стаи, санитарен възел и предверие. С решение 31 по Протокол 4/20.07.2009г., от проведено заседание на Общински съвет Цар Калоян, имотът е предоставен за временно и безвъзмездно ползване за срок от 10 (десет) години. Сключен е договор 121/06.10.2009г. за учредяване право на безвъзмездно ползване върху недвижим имот - частна общинска собственост, който е вписан в Службата по вписвания на Районен съд - Разград. Младежки форум 2001 има договор за юридическо обслужване от страна на адвокатска кантора. Болшинството от дейностите се изпълняват от доброволци, някои от които - дългогодишни.

Информация

Започва нов проект