Планирани дейности

  1. Програма за обучение и подготовка на учители и на специалисти с педагогически функции в детските градини и училищата за оценяване на образователните потребности и за работа с деца и ученици със специални образователни потребности.
  2. Програма за обучение на координатори на екипи и координатори на индивидуалните програми във всички детски градини и училища.
  3. Разработване на Наръчник за учители и специалисти, работещи с деца и ученици със СОП.
  4. Разработване на Помагало за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.
  5. Осигуряване на специални учебно-технически средства, апаратура, дидактически материали за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.
  6. Дейности за приемане на различието в детските градини и училищата
  7. Научнопрактическа конференция за работа с деца и ученици със СОП.
  8. Дейности за осигуряване на информираност и публичност по проекта.

Ще бъдат използвани различни дейности за информираност и публичност по проекта: пресконференция за представяне на проекта; отпечатване на флайер за представяне на Ресурсния център и услугите, които предлага за деца и ученици със СОП; отпечатване на информационни материали за проекта - дипляна и брошура; обозначителни табели; Интернет-страница за проекта; Заключителна пресконференция за обявяване на резултатите от проекта.

Информация

Започва нов проект