Анализ от проведените фокус-групи представя актуални практики в работата с деца със специални образователни потребности в седем общини в област Разград

2013-08-29

През месец юни 2013 г. по проект „Усмивки за всички деца: Подкрепа за децата със специални образователни потребности от област Разград" (Европейски социален фонд, Младежки форум 2001 - Разград. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности", Договор BG051PO001-4.1.04-0018, СОУ „Христо Ботев"), в 7 общини на област Разград са организирани фокус групи по проблемите на работата с деца със СОП. В работата във фокус групите са се включили от една страна - учители и специалисти, а от друга - родители на деца със СОП.

Анализ

Презентация

Информация

Започва нов проект