За интегрирано или включващо обучение?

2013-01-07

   Лансирането на подобен въпрос е особено актуално през последните години. Актуален и сложен за решаване е въпросът за обучението на децата с интелектуални затруднения и психични разстройства. Динамиката в европейските образователни практики наложи радикална промяна в българското образование в посока създаване условия за образователна интеграция на децата със специални образователни потребности (СОП). През последната една година усилено се говори за включващо обучение, като следващ етап в образователната интеграция на тази група деца.
   Министерството на образованието, младежта и науката започна да осъществява мащабен национален проект на стойност 10 млн. лв. през 2012 г. Проектът „Включващо обучение" има за цел да осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
   Целевата група на проекта обхваща деца от 3 до 7 години, застрашени от обучителни трудности; ученици със специални образователни потребности (СОП); специалисти с педагогически функции (психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора), осъществяващи ресурсно подпомагане; директори, учители, педагогически съветници, родители на децата и учениците от целевите групи.
   За осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение да участват в националния проект са избрани три пилотни общообразователни училища в общините Разград, Кубрат и Исперих .
   Последните над 20 години наложиха нова лексика, която съответства на динамиката в обществото. „Децата със СОП" се появиха само преди 5-6 години като понятие и като видим обществен проблем, който трябва заедно да решаваме. „Сопчетата" станаха обект на отделно направление в образователната система на България.
   Деца и ученици със СОП са тези, които са с „различни видове увреждания - сензорни, физически, умствени (умствена изостаналост), множество увреждания; езиково-говорни нарушения; обучителни трудности."
   Децата със СОП имат много проблеми в процеса на интеграцията си:
• няма ефективен и равен достъп до образование. Липсват специални програми, учебници и помагала и индивидуални образователни планове, които са необходими за адаптирането на децата със специални потребности.

Целия материал може да прочетете тук

Информация

Започва нов проект